تمام تلاش مجموعه ایلماز درب جهت کیفیت و کمیت محصول ارائه شده به مشتری میباشد در صورت عدم رضایت کار را از باربری تحویل نگرفته و در صورت اسیب دیدگی بنابر بیمه کامل محصول تمام وجه را از باربری مربوطه طلب نمایید تحویل محصول از باربری بمنزله رضایت از محصول میباشد و امکان استرداد بار امکان پذیر نیست.

تمام دربهای داخلی و ضد سرقت با استاندارد چهارچوب برای دربهای داخلی 210*90و برای دربهای ضد سرقت مدل اکونومی 210*105و کف 14 و دربهای نرمال 210*110میباشند قابل ذکر است در صورت اضافه یا کم شدن اندازهها ایلماز درب هیچ تعهدی برای مدت زمان تحویل بر عهده نمیگیرد پس قبل از هر گونه سفارش به این نکته توجح نمایید